investitorë strategjikë

Kush janë investitorët strategjikë? 25 projekte të miratuara në 6 vite

Që nga hyrja në fuqi e ligjit, ka pasur 35 kërkesa në Komitetin e Investimeve Strategjike për të marrë statusin e...

85 për qind e investitorëve strategjikë, shqiptarë

Ligji i miratuar në vitin 2015 për “Investimet Strategjike” kishte në thelb të tij dhënien e lehtësirave fiskale dhe procedurale për...